اروپا

راهنمای سفر به فرانسه

  • سارای گلستان
  • 1399/03/22

فرانســه بــا عنــوان رســمی جمهــوری فرانســه، بزرگتریــن کشــور اروپــای غربــی اســت؛ بــا بلژیــک، لوکزامبــورگ، آلمــان، موناکــو، اســپانیا و آنــدورا همســایه اســت و از طریــق تونــل کانــال مانــش، بــه بریتانیــا راه دارد. بــرای ســده های متوالــی، ایــن کشــور از نظــر فرهنگـــی، اقتصـــادی، ارتشـــی و سیاســـی، در اروپـــا و جهـــان قـــدرت مهمـــی بـــه شـــمار می آمـــد.

طـــی ســـده های هفدهـــم و هجدهـــم میـــلادی، فرانســـه بخش هـــای بزرگـــی از آمریــکای شــمالی را بــه تصــرف خــود درآورد و در دویســت ســال بعــدی، بــا حکومــت بـر بخش هـای بزرگـی از شـمال، غـرب و مرکـز آفریقـا، آسـیای جنوبـی و تعـداد زیـادی از جزیره‌های اقیانــوس آرام، دومیــن امپراطــوری بــزرگ جهــان بــود. ایـــن کشـــور، بـــا پذیرایـــی از ٨٢ میلیـــون گردشـــگر خارجـــی در ســـال، اولیـــن کشـــور توریسـتی جهـان اسـت. جمعیـت کشـور فرانسـه ۶۵ میلیـون نفـر و واحـد پـول آن یـورو اســت.

فرانســـه بزرگتریـــن کشـــور اروپـــای غربـــی و بعـــد از اوکرایـــن دومیـــن کشـــور بـــزرگ قـــاره اروپـا اسـت. ایـن کشـور بـا کشـورهای بلژیـک، لوکزامبـورگ، آلمـان، سـوئیس، ایتالیـا،  موناکــو، آنــدورا و اســپانیا مــرز زمینــی مشــترک دارد. فرانســـه یکـــی از اعضـــای موســـس اتحادیـــه اروپـــا و ســـازمان ملـــل متحـــد اســـت. ایـــن کشــور همچنیــن عضــو گــروه جــی ۸ و از اعضــای دائــم شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحـد و دارای حـق وِتـو اسـت. فرانسـه یـک کشـور دارای تسـلیحات هسته‌ای اسـت.

حـــدود ۶۴ درصـــد از مـــردم فرانســـه کاتولیـــک، ۲۸ درصـــد بی دیـــن، و ۳ درصـــد پروتســتان هســتند. فرانســه کشــوری ســکولار اســت کــه در آن دیــن بــه طــور کامــل از سیاســـت جداســـت.

طـــی ۵۰۰ ســال گذشــته فرانســه از قدرت هــای بــزرگ فرهنگــی، اقتصــادی، و نظامــی در جهــان بــوده و در اروپــا و دیگــر بخش هــای جهــان نفــوذ سیاســی داشته اســت. در خـــلال ســـده های ۱۷ و ۱۸ میــلـادی، فرانســـه بخش هایـــی از شـــمال آفریقـــا و جنـــوب شـــرق آســـیا را مســـتعمره خـــود ســـاخت و در ســـده نوزدهـــم و اوایـــل ســـده بیســـتم بـــا گسـترش مسـتعمراتش دومیـن امپراتـوری بـزرگ اسـتعماری را در جهـان تشـکیل داد. فرانســـه عضـــو پیمـــان شـــنگن مـــی باشـــد.

سیاست فرانسه

در فرانســه رئیــس حکومــت رئیــس جمهــور اســت کــه بــا رای مســتقیم مــردم انتخــاب می شــود. دوره ریاســت جمهــوری در فرانســه پنــج ســال اســت. در حکومــت فرانســه نخســت وزیــر هــم زیرنظــر رئیــس جمهــور فعالیــت می کنــد. قــوه مقننــه از دو مجلــس قانون گــذاری، یکــی مجلــس ملــی بــا ۴۹۱ نماینــده و دیگــری مجلــس ســنا بــا 295نماینـده تشـکیل شده‌است . اعضـای مجلـس ملـی بـا رای مسـتقیم مـردم و برگـزاری انتخابــات عمومــی بــرای مــدت پنــج ســال انتخــاب می شــوند.

روش انتخــاب اعضــای مجلــس ســنا متفــاوت اســت. اعضــای ایــن مجلــس کــه بــرای مــدت ۹ ســال انتخــاب می شــوند، بــه صــورت غیرمســتقیم و توســط نماینــدگان مجلــس ملــی، شــورای عمومــی ایــالت و شــورای شــهرداری ها انتخــاب می شــوند.

در صــورت بــروز اختــلاف میــان مجلس هــای ســنا و ملــی , شــورای ملــی حــرف آخــر را می زنـد. قانـون اساسـی فعلـی فرانسـه در سـال ۱۹۵۸ تهیـه شده‌است . در فرانسـه دو گـروه عمـده سیاسـی وجـود دارد کـه خـط مشـی ایـن کشـور را در زمینه‌های مختلـف تعییـن می کننـد: راسـت و چـپ.

تقسیمات کشوری

مسـاحت کشـور فرانسـه برابـر بـا ۵۵۰۰۰۰ کیلومتـر مربـع بـوده و وسـیع ترین کشـور اروپـای غربـی اسـت (یـک سـوم وسـعت ایـران) و منطقـه دریایـی گسترده ای را در اختیـار دارد . سـطح فرانسـه شـبیه بـه یـک شـش ضلعی اسـت. بــر اســاس آخریــن تقســیمات کشــوری فرانســه بــه ۲۲ ناحیــه تقســیم شده‌ است و از ۹۶ شهرسـتان (یـا دپارتمـان) تشـکیل گردیـده کـه زیـر نظـر دولـت مرکـزی اداره شـده و تحـت نظـارت شـورای انتخابـی محلـی فعالیـت می نماینـد. هـر ناحیـه بـه کانون هـا و بخش هایـی تقسـیم شـده و هـر بخـش از شـورای شـهر و شـهردار خـاص خـود برخوردار می باشد.

ایفل

ارتفاعات

وضعیــت جغرافیایــی فرانســه یكــی از متنــوع تریــن وضعیــت در اروپــا اســت : دشــت ها، كوهســتان های قدیمــی، سلســله جبــال مرتفــع، جلگــه هــا، ســواحل اقیانوســی و مدیترانــه ای.

دشت ها : دوسوم مساحت كل رشــته كوه هــای اصلــی: آلــپ كــه قلــه آن مــون بــان بلنــد تریــن قلــه اروپــای باختــری است.

٤٨٠٧ متــر ارتفــاع دارد. پیرنــه، ژورا، آردن، رشــته كــوه مركــزی ولــه وژ. ســواحل مـرزی : سـواحل مـرزی فرانسـه را بـه چهـار دریـا متصـل مـی كننـد.

دریـای  شــمال، دریــای مانــش، اقیانــوس اطلــس و دریــای مدیترانــه. فرانســه دارای ٥٥٠٠كیلومتــر ســاحل مــرزی اســت.

آب و هوا

آب و هـوای فرانسـه، چهارفصـل اسـت و ناحیـه بـه ناحیـه و حتـی شـهر بـه شـهر تغییـر می‌کند . در پاریــس هیــچ وقــت هــوا خیلــی ســرد نمی‌شود و بــرف هــم کــم می بــارد. در شــهر برســت ، بیــن ماه‌های  اکتبــر و دســامبر (مهــر تــا آذر)، بــاران شــدید و طولانی می‌بارد و هـوا هـم مه‌آلود می‌ شـود، امـا مـاه مـه (اردیبهشـت)، خشـک ترین مـاه سـال اســت. ســاحل مدیترانــه در جنــوب، آب و هــوای خشــکی دارد؛ بهــار و پاییــز، بــاران می‌بارد ، امــا تابســتان ها آفتــاب تنــدی می زنــد و هــوا هــم رطوبــت زیــادی نــدارد. در پرووانــس ، گاهــی زمســتان ها هــم بــاد گــرم مــی وزد. در عــوض، برتانــی و نورمانــدی زمستان شــان ملایم و تابستان شــان خنــک اســت. فرانســه البتــه از آن کشــورهایی اســت کــه هــر وقــت دســت بدهــد بایــد برویــد؛ امــا بعضی هـا تعریـف بهـارش را خیلـی می کننـد. بـه هـر حـال هـر وقـت هـوا زیـادی گـرم یـا ســرد بشــود، فرانســوی ها جشــن ها و فســتیوال های مختلفــی راه می‌اندازند تــا بــدی هـوا را جبـران کننـد. تنهـا چیـزی کـه بایـد از قبـل حواسـتان بـه آن باشـد، ایـن اسـت کــه وقــت تعطیلات ، فرانســوی ها می زننــد بــه جــاده؛ از کریســمس گرفتــه تــا ســال نــو و عیــد پــاک، وقتــی کــه مدرسه‌ها تعطیــل بشــود، همــه ی مــردم بــه ســمت ســواحل  و کوهســتان ها  و ســایر مناطــق توریســتی می‌روند . ایــن وقت هــا، شــهرها خلـوت می شـوند و مغازه‌ها تعطیل انـد، قیمـت هتل هـا سـر بـه فلـک می کشـد و تـوی  ســواحل هــم پــر از آدم اســت.

محیط زیست

مناطــق کشــاورزی و جنــگل ۴۸ میلیــون هکتــار یعنــی ۸۲ درصــد فرانســه اروپایــی را می‌پوشاند . پوشــش جنگلــی بــه تنهایــی ۲۷ درصــد کشــور را در بــرمیگیــرد و بعــد از ســوئد و فنلاند ســومین پوشــش را در اتحادیــه اروپــا تشــکیل می دهــد.در حالـی کـه ۱۳۶ نـوع درخـت در فرانسـه شـناخته شده‌است کـه در یـک کشـور اروپایـی امری اسـتثنایی محسـوب می شـود.منابـع طبیعـی: زغـال سـنگ، آهـن، بوکسـیت، روی، پتـاس، الـوار.

صنایع

از جملــه مهم تریــن صنایــع کشــور می تــوان بــه صنایــع فلــزکاری، ماشــین آلات، مواد شــیمیایی، وســائط نقلیــه، مــواد خوراکــی و مشــروبات، منســوجات و البســه، هواپیماســازی، کشتی‌سازی ، پتروشــیمی، الکتریکــی، اتمــی و نظامــی اشــاره نمــود. گنـدم، جـو، سیب‌زمینی ، چغندرقنـد، سـیب، ذرت، برنـج، انگـور، ماهـی، گاو و خـوک نیــز مهم تریــن محصولات کشــاورزی و دام پــروری کشــور را تشــکیل می‌دهند .

معادن

مهم تریـن معـادن کشـور آهـن، بوکسـیت، پتـاس، زغـال سـنگ، نیـکل، نمـک، نفـت، گازطبیعـی، سـولفور، موادخـام سـاختمانی، سـرب و روی، فسـفات، پیریـت و اورانیـوم می‌باشد . ذخایـر زیرزمینـی نفـت فرانسـه نیـز بـه ۵۰ میلیـون بشـکه بالـغ می گـردد.دیدگاه ها

لطفا دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه شما چیست؟