ﺗـﻮر ﻓﺮاﻧﺴـﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

0 دیدگاه

توضیحات

بلیــط رفــت و برگشــت بــا پــرواز ترکیــش

ترانســفرهای فرودگاهــی و زمینــی

اقامــت در هتلهــای ۴ ســتاره بــا صبحانــه

ویــزای شــنگن

گشــتهای شــهری بــه همــراه تورلیــدر فارســی زبــان و راهنمــای محلــی طبــق برنامــه تــور.

 مسیر سفر: تهران - استانبول - پاریس - 4شب اقامت در پاریس، پاریس - بارسلونا، 4شب اقامت در بارسلون، بارسلون استانبول - تهران

 • مقاصد:
  پاریس
  بارسلونا
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  8 شب و 9 روز

خدمات

 • درصــورت عــدم صــدور روادیــد از طــرف ســفارت مربوطه، مبلغ ورودی ســفارت و هزینه هــای مربــوط بــه ترجمــه از مبالــغ پرداختــی کســر و مابقــی مســترد میگــردد.
 • مســئولیت کنتــرل گذرنامــه، از جهــت هرگونــه ممنوعیــت خــروج از کشــور، بــه عهــده مســافر میباشــد.
 • حضــور کلیــه مســافرین (بــه جــز افــراد زیــر 12 ســال) جهــت انگشــت نــگاری در مرکــز انگشــت نــگاری VFS الزامــی میباشــد ولــی همســفرانی کــه در 59 مــاه اخیــر ویــزای شــنگن (بــه جــز یونــان) دریافــت نمودهانــد، نیــاز بــه انگشــتنگاری در مرکــز انگشــتنگاری ســوئیس نداشــته و ایــن امــکان را دارنــد کــه بهصــورت غیرحضــوری درخواســت ویــزا نماینــد.
 • ارائــه ضمانــت بازگشــت از ســفر بــه مبلــغ حداقــل 200.000.000 تومــان بــرای هــر نفــر بهصــورت ضمانتنامــه بانکــی  ضــروری اســت کــه پــس از بررســی مــدارکدر صــورت نیــاز بــه ضمانتنامههــای بیشــتر متعاقبــا اعــام میگــردد. ۶- در صــورت نیــاز بــه کســب اطاعــات بیشــتر بــا همــکاران مــا در بخــش فــروشتمــاس حاصــل فرمائیــد.

برنامه سفر

این برنامه سفر مربوط به آخرین توری می‌شود که اجرا شده است، بنا به دلایل مختلف ممکن است برنامه سفر تغییر کند

روز اول

روز دوم گشت پارانومای شهر پاریس شامل بازدید از میدان شارل دوگل، خیابان شانزه لیزه، میدان کنکورد، اپرای پاریس

گشت پارانومای شهر پاریس شامل بازدید از میدان شارل دوگل، خیابان شانزه لیزه، میدان کنکورد، اپرای پاریس

روز سوم بازدید از موزه لوور، برج ایفل و قایق سواری روی رودخانه سن

بازدید از موزه لوور، برج ایفل و قایق سواری روی رودخانه سن

روز چهارم

روز پنجم

روز ششم گشت شهری بارسلون شامل بازدید از محله گوتیک، میدان المپیک، کاخ منجوی و بام بارسلون، کلیسای ساگرادا فامیلیا و میدان کریستوفر کلمبوس

گشت شهری بارسلون شامل بازدید از محله گوتیک، میدان المپیک، کاخ منجوی و بام بارسلون، کلیسای ساگرادا فامیلیا و میدان کریستوفر کلمبوس

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

دیدگاه مسافران

0 دیدگاه
اگر مسافر این تور بوده اید دیدگاه خود را بنویسید
تاریخ سفر:

متن پاسخ

خواندنی

تورهای مرتبط

درخواست رزرو تور

ﺗـﻮر ﻓﺮاﻧﺴـﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

جزئیات تور
 • مقاصد:
  پاریس
  بارسلونا
 • هتل:
  ۴ ستاره
 • کلاس تور:
  Premium Class Premium Class در گروه پرمیوم کلاس، تور‌هایی گنجانده‌ شده‌اند که اقامت آن‌ها در هتل‌های چهار ستاره است. در این دسته از تور‌ها، برخی از گشت‌ها به همراه ورودیه خواهد بود و به غیر از راهنمای فارسی زبان، راهنمای محلی نیز گروه را همراهی خواهد کرد.
 • مدت اقامت:
  8 شب و 9 روز
درخواست شما با موفقیت ثبت شد کارشناسان ما در اولین فرصت برای هماهنگی و اطلاعات بیشتر با شما تماس خواهند گرفت مشاهده مجله گردشگری
تلفن
برای رزرو تور سوالی دارید؟ 071 - 3226 00 00